dadilja

Zakonom o dadiljama propisana je obveza stručnog osposobljavanja za dadilju kao i mogućnost stručnog usavršavanja dadilje. Stvaranjem zakonodavnog okvira za obavljanje djelatnosti dadilje u Republici Hrvatskoj roditelji su dobili mogućnost da se o njihovoj djeci skrbe profesionalno osposobljene osobe koje, u primjerenim uvjetima i na primjereni način brinu i skrbe se o djeci, a njihov rad se nadzire, što će pridonijeti aktivnijoj potpori djeci i njihovim obiteljima. Vezano uz navedeno, nužno je da Program osposobljavanja dadilja bude ujednačen na području cijele Republike Hrvatske.

Podzakonski akti vezani uza Zakon o dadiljama:

Prijelaznim i završnim odredbama Zakona o dadiljama (Narodne novine 37/13) propisano je da se u roku od 60 dana donose (ZOD, članci 45., 46. i 47.):

1. Pravilnik o prostornim uvjetima, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom i ostalim uvjetima za obavljanje djelatnosti dadilje

2. Program stručnog osposobljavanja i Odluka o dijelu programa stručnog osposobljavanja.

U roku od šest mjeseci donose se (ZOD, članak 45.):

1. Pravilnik o imeniku i registru dadilja i pomoćnih dadilja

2. Pravilnik o provođenju nadzora.

UVJETI UPISA

Sukladno članku 8., stavak 1. Zakona o dadiljama (»Narodne novine«, broj 37/2013.), uvjet upisa je najmanje trogodišnje srednjoškolsko obrazovanje obrazovne razine 4.1. i uvjerenje obiteljskoga liječnika o psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova dadilje.

KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Završetkom programa osposobljavanja polaznice će biti osposobljene:

1. Skrbiti se samostalno o zdravlju i sigurnosti djeteta do 14. godine života

2. Obavljati djelatnost dadilje prema zakonskim propisima i pravilima struke

3. Komunicirati s djecom, roditeljima i suradnicima na primjeren način

4. Skrbiti se o emocionalnom, tjelesnom, intelektualnom i socijalnom razvoju djeteta

5. Provoditi uravnoteženu, raznovrsnu i zdravu prehranu djeteta

6. Provoditi higijenu i odijevanje djeteta rane, predškolske i školske dobi

7. Organizirati igru, rekreaciju i zabavu za dijete

8. Nadzirati školske obveze i ostale aktivnosti djeteta prema uputi roditelja

9. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći